LIGRANIT

DE EN
Menu »
Menu »

Reklamační řád

     

Kupující je povinen reklamovat vady zboží-výrobků z přírodního stavebního kamene (deskoviny) v souladu s platnými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem.

 

     V případech, kdy je zakázka zhotovena dle šablony dodané zákazníkem, musí být tato šablona vyrobena z materiálu, který nemění svůj tvar a velikost působením vody, aby nedocházelo k odchylkám od skutečnosti v průběhu řezání zakázky a jejího dalšího zpracování i pro jeho rozměrovou kontrolu při předávání zákazníkovi.

V případech, kdy zákazník není schopen šablonu zhotovit sám, je nutné po zhotovení šablony, aby zákazník potvrdil písemným souhlasem tvar a velikost šablony. Platí v případech, kdy si zákazník instaluje výrobek sám.

 

     U vad sjednané jakosti přísluší kupujícímu u řádně uplatněné reklamace nároky z odpovědnosti za vady. Řádně uplatněnou reklamací se rozumí :

 

     Při osobním převzetí zboží odběratelem u dodavatele zboží, kdy jsou zjevné závady reklamovány písemnou formou v reklamačním protokolu přímo na místě co do kvality a množství, přičemž prodávající má právo kontroly oprávněnosti reklamace.

 

     Zboží dodané dodavatelem na místo určené odběratelem musí reklamovat odběratel, co se týče množství a zjevných závad do 3 dnů po obdržení dodávky zboží na místo určení.

 

     Reklamace bude řešena neprodleně na místě písemným zápisem popř. fotodokumentací (jiným průkazným způsobem) na základě posouzení oprávněnosti za účasti smluvních stran.

 

     V případě neoprávněné reklamace je odběratel povinen uhradit veškeré náklady související s vyřízením této reklamace včetně cestovních výloh dodavatele do místa reklamace apod.

 

     Zboží v reklamaci nesmí být v žádném případě zabudováno, znehodnoceno, přemísťováno nebo prodáno třetí osobě a ani s ním nesmí být jinak manipulováno. V případě skladování společně s jiným zbožím musí být reklamované zboží oddělené od ostatního.

 

     Menší odchylky v barvě a struktuře desek z přírodního kamene (šmouhovatost) nejsou na závadu, nemusí se shodovat s dodaným vzorkem, na což je zákazník upozorněn a nebude proto na ně brán při reklamaci zřetel.

     U magmatických hornin nejsou závadou ojedinělé viditelné pecky nebo shluky minerálů o ploše do 2000 mm2, liší-li se pouze barvou a nesnižují fyzikálně-mechanické vlastnosti hornin pod hodnoty stanovené ČSN 72 1800.

Použití hornin, které obsahují pecky nebo shluky minerálů o ploše větší než 2000 mm2, musí být předem odsouhlaseno mezi odběratelem a dodavatelem.

 

Zjevnými závadami se rozumí :

·         Rozměr

·         Kaz ve struktuře (štych-trhlina přirozená, nebo vzniklá při výrobě polotovaru nevyplněná druhotnými minerály)

·       Vady povrchu (nedoleštěné desky uvnitř prodejního rozměru, poškozený lesk – škrábance od lan nebo leštičky apod.)

Skrytými vadami se rozumí :

·    Vady ve struktuře uvnitř desek (štych-trhlina přirozená, nebo vzniklá při výrobě polotovarů a nevyplněná druhotnými minerály). Za trhliny se nepovažují žilky a pruhy vzniklé tektonickou činností a vyplněné druhotnými materiály, které nesnižují pevnost prvků vyrobených z těchto polotovarů pod hodnoty stanovené ČSN 72 1800.

·         Skryté vady v barvě při dodávce nevyleštěných desek, které je možné rozpoznat až po vyleštění.

  

V Liberci 1.1.2011                                                                               

Mohlo by Vás také zajímat:

volat +420 603 192 430

Zpracovávám...